Næste generalforsamling i Fodslaw Frederikshavn afholdes tirsdag den 9. februar kl. 19.00. 2021. i ungdomsborgen. Møllehus Alle' 59. 9900 Frederikshavn.
Indkaldelse udsendes til medlemmerne senere.

Referat af generalforsamling i Fodslaw, Frederikshavn
tirsdag den 25. februar 2020 på Dagcentret, Ingeborgvej
med deltagelse af 34 medlemmer, heraf 5 fra bestyrelsen.

 
DAGSORDEN
 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og stemmetællere
 3. Formandens beretning for 2019
 4. Regnskab for perioden 2019
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Henning Frederiksen, villig til genvalg
Maja Birk Sørensen, villig til genvalg, dog kun for 1 år
Inger Larsen, villig til genvalg
 1. Valg af 2 suppleanter
Jette Pedersen, villig til genvalg
Poul Budde Olesen, villig til genvalg
 1. Valg af 2 bilagskontrollanter
Helle Kleis, villig til genvalg
Eva Thygesen, villig til genvalg
 1. Valg af bilagskontrollantsuppleant
Per Malmgaard, villig til genvalg
 1. Valg af fanebærer og fanevagt
 2. Eventuelt
 
Ad 1
Henning byder velkommen til den 31. generalforsamling. Derefter synges den omdelte sang: Vandresangen, melodi: Lundeborghymnen.
 
Ad 2
Bestyrelsen foreslår Asbjørn Skat, som takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen, jævnfør vedtægterne, er lovlig indvarslet.
Som stemmetællere vælges Gunnar Jørgensen og Erik Christophersen.
 
Ad 3
Henning starter med at oplyse at året 2019 sluttede med 260 medlemmer, en tilbagegang på 6, men der allerede er kommet flere indmeldinger, så det går den rigtige vej. Vi er den 5. største forening. Holstebro ligger på 1. pladsen med 351 medlemmer.
På landsplan er der 4385 medlemmer, en fremgang på 37 i de 39 lokalforeninger.
I det forløbne år har der været 2768 deltagere på seniorturene – en stor fremgang på 258. Disse ture er ret populære og havde rekorddeltagelse på 85 den 9. april. Erik Christophsen er primus motor og Henning takker ham for denne indsats.
På motionsturene har der har været 1660, en fremgang på 295 deltagere. Turen der samlede flest deltagere var på æbleskiveturen til Skagen hvor der var 65 vandrere.
Henning opfordrer medlemmerne til at melde sig som turleder.
I årets løb har flere af vores medlemmer deltaget i diverse arrangementer såsom Thisevandringen, Vintertur ved Assens, Vintertur ved Rønbjerg, Mors rundt, Forårstur i Hjørring, Hav og Klitvandring i Hune samt Læsømarch. Deltagelsen i disse arrangementer er vigtige, da vi på den måde kan gøre reklame for vores egen Frederikshavnervandring,
Vi er stadig en del af Ladywalk, hvor der på landsplan deltog ca. 44000 og i Frederikshavn ca. 2400. Gunnar er tovholder i Frederikshavn og har kontakt med de mange medhjælpere. Det giver et dejligt overskud til vores klubkasse.
Henning omtaler Frederikshavnervandringen, med deltagelse af 151,
De lyse Nætters vandring med 62 deltagere fra vores nye lagerhytte, Quindemarchen med 69, 40 flere deltagere end forrige år. Julemærkemarchen gav et pænt beløb på kr.: 6548 til Julemærkehjemmene.
Til julehyggen med bankospil kom der kun 36, hvorfor bestyrelsen har vedtaget at nedlægge dette arrangement.
Pølseturen samlede 65 medlemmer og som noget nyt gik æbleskiveturen med tog til Skagen, hvor der, som tidligere nævnt, kom 65 deltagere.
Julemotionsturen samlede 88 deltagere mod 70 i 2018, og Henning konstaterer, at det bliver svært at slå Morsø Fodslaw, som opnåede ca. 700 deltagere.
Vores jubilæumsfest blev en succes med 103 deltagere.
Sluttelig takker Henning for alle der har hjulpet til i det forløbne år og takker bestyrelsen for godt samarbejde.
 
Da der ikke er kommentarer eller spørgsmål til beretningen godkendes formandens beretning med applaus.
 
Ad 4
Jytte gennemgår det omdelte regnskab punkt for punkt og ender ud i et samlet aktiv på kr.: 135.017,95.
Derefter gennemgår Henning regnskabet for kaffesalg og Maja afslutter med gennemgang af souvenirsalg.
Da der ikke er kommentarer eller spørgsmål godkendes regnskaberne med applaus.
 
Ad 5
Ingen indkomne forslag.
 
Ad 6
Henning, Maja og Inger genvælges med applaus. Maja dog, efter eget ønske, kun for 1 år.
 
Ad 7
Jette og Poul genvælges med applaus. Poul var ikke til stede, men har givet tilsagn til genvalg.
 
Ad 8
Helle Kleis og Eva Thygesen genvælges med applaus. Helle Kleis var ikke til stede, men har givet tilsagn til genvalg.
 
Ad 9
Per Malmgaard, som ikke er til stede, men har givet tilsagn til genvalg.
 
Ad 10
Gunnar Jørgensen og Erik Christophsen genvælges som henholdsvis fanebærer og fanevagt.
Der bliver spurgt ind til hvor ofte der bruges fane og det konstateres at det kun er i meget sjældne tilfælde.
 
Ad 11
Asbjørn oplæser artikel fra Familiejournalen, hvor det fremgår at kvik gang har indflydelse på intelligens og konkluderer hermed at det er sundt at gå.
Gunnar har på Facebook set at en person vil gå fra København til Skagen og spørger om vi skal involvere os i arrangementet. Henning har også set indslaget og har haft kontakt med ham. Han hedder Parick Cakirli og har planeret at gå fra Hørby til Jerup 24-25. april, og Henning har en ide om at vi på skift kan følge ham på denne rute, mere i næste Fodslaw program. Facebooksiden hedder: ”Vandring mod ensomheden”.
Eli har en kommentar til Quindemarchen, hvor hun har oplevet forvirring ved delingen fra 5 til 10 km ude på ruten. Foreslår at der ved starten oprettes 5 og 10 km ruter og at deltagerne begynder at gå forskudt.
Henning oplyser af årets bustur går til Viborg søndag den 20. september, hvor vi vil deltage i 50 års jubilæumstur.
Da der ikke er flere kommentarer under punktet eventuelt afslutter Asbjørn generalforsamlingen.
 
 
 
Referent
Margrethe Walther
26. februar 2020

 

For at hente en printvenlig pdf-fil af referatet fra Fodslaw Frederikshavns Generalforsamling, klik på linket her.
    
Klik her for at få dit eget GoMINIsite